Styrelsen

Ordförande
Mats Stenholm, 31416@telia.com, 076-7931416

Sekreterare
Gitt Stenholm, 31416@telia.com, 070-6951227

Kassör
Tony Nord, tony.nordh@home.se

Ledarmöter
Katja Tanhua
Bengt Jacobsson

Suppleanter

Föreningens revisorer
Henrik Adamsson

Revisorsuppleant

Valberedning