Stadgar

Stadgar (PDF)

§1
Föreningens namn är Mullsjö Fotoklubb, MFK. MFK är en självständig, opolitisk, religiöst obunden ideell förening. Styrelsen har säte i Mullsjö.

§2
Klubbens syfte är att verka för fotografikonstens utveckling och spridning och att vara en samlingspunkt för fotointresserade amatörer såväl som professionella.
Klubbens mål är att:
– Anordna regelbundna medlemsmöten med teman av fotografisk karaktär.
– Anordna fotoutflykter.
– Informera om och medlemmarna i aktuella fotoevenemang.
– Värna om den fotografiska gemenskapen.

§3
Klubben är öppen för alla intresserade. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgiften och gäller kalenderårsvis. Lägre årsavgift för familjemedlemmar och juniorer/studenter, stödmedlemmar kan ske om styrelsen så beslutar. Medlemsavgiften betalas alternativt helårs- eller halvårsvis. Hedersmedlemskap avgörs av årsmötet.

§4
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje betalande medlem har rösträtt, en röst, på årsmötet. Fullmakter accepteras.
Ordinarie årsmöte skall hållas senast i februari månad i Mullsjö.
Extra årsmöte hålles om ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse så beslutar. Revisorn kan också ensam påkalla extra årsmöte. Om minst en tredjedel av klubbens medlemmar skriftligen yrkar på extra årsmöte, skall sådant hållas.
Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än dem vilka det extra årsmötet blivit utlyst.
Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse tillsammans med dagordning för dessa skall vara medlemmarna tillhanda minst 10 dagar i förväg. Eventuella inkomna motioner skall refereras i kallelsen med styrelsens yttrande och förslag till beslut. Vid röstande för olika beslut gäller enkel majoritet.

§5
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
a) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
b) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
c) Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.
d) Dagordningen fastställes.
e) Verksamhetsberättelse och kassörens redovisning.
f) Revisorns berättelse.
g) Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
h) Val av styrelseordförande på 2 år.
i) Val av kassör på 2 år.
j) Val av sekreterare på 2 år.
k) Val av 2 ledamöten1 år.
l) Val av 3 suppleanter 1 år.
m) Val av 2 revisor och 1 revisorsuppleant 1 år.
n) Val av valberedning bestående av 2 st medlemmar, varav en sammankallande.
o) Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår.
p) Behandling av ärenden so väckts genom motion. Ärendenas art skall framgå av den utskickade dagordningen.
q) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. Årsmötets art skall framgå av den utskickade dagordningen.
r) Övriga ärenden.
Vill medlem ställa förslag till årsmötet (motion) skall detta skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
Beslut får ej fattas i ärenden som ej står på den utskickade dagordningen (t.ex. under punkten övriga ärenden)
Vid extra årsmöte skall punkterna a-d vara med på dagordningen.
Styrelsen, räkenskaper m.m r) Firmatecknare är ordförande i göreningen.

§6
Styrelsen är, då årsmöte ej är samlat, klubbens beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och 4-6 övriga ledamöter och 1-3 suppleanter, ledamöte, suppleanter kallas vid behov. Antalet övriga ledamöter och suppleanter avgörs av årsmötet i samband med val till dessa poster. Årsmötet väljer varje år halva antalet ledamöter på ett år.
Styrelsen konstituerar sig i samband med årsmötet och utser då funktioner för kassaförvaltning, administration, tävlingar och it.
Styrelsen väljer själv arbetsformer och antal möten. Suppleanter kallas att närvara vid styrelsemöten då någon ur ordinarie styrelse är frånvarande, men har inte rösträtt om den ordinarie styrelsen är fulltalig. För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste minst hälften av ordinarie ledamöterna vara närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Inget arvode utgår till styrelsen.

§7
Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
Kassören skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorn för granskning i god tid före årsmötet. Styrelsen är ansvarig för den tid de är vald, som regel från årsmöte till årsmöte.
Uteslutning av medlem

§8
Medlem som efter ordinarie inbetalningsanmärkning och en påminnelse inte betalat medlemsavgiften, stryks efter 3 månader ur medlemsregistret.

§9
Medlem som skadat klubben eller motarbetat klubbens syfte kan uteslutas enligt styrelsens beslut. Medlemmen skall vid medlemsmöte beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen försvara sig.
Stadgeändring, upplösning m.m

§10
Ändring av stadgarna kan ske om ordinarie årsmöte samt ett minst 2 månader senare hållet medlemsmöte, med två tredjedels majoritet, så beslutar.

§11
Klubben kan upplösas om två tredjedels majoritet härför erhålles på ett ordinarie årsmöte samt på ett minst 3 månader senare hållet extra årsmöte.